เกรียงไกร แก่นบุตรดี
kraingkraik [at] dlo.co.th
0-2680-9744

รองหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 744 , 0-2680 9744

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

  • คดีแพ่งและอาญา
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย

ประสบการณ์การทำงาน

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีล้มละลาย
  • คดีฟื้นฟูกิจการ