ตุลยวัต โกลละสูต
tulyawatk [at] dlo.co.th
0-2680-9729

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 729 , 0-2680 9729

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • คดีแพ่ง

ประสบการณ์การทำงาน

  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีปกครอง