ธนาชัย กุลบุปผา
tanachaik [at] dlo.co.th
0-2680-9737

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 737 , 0-2680 9737

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญด้านกฎหมาย

 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • คดีแรงงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • คดีล้มละลาย
 • คดีมรดก
 • คดีการเงินและการธนาคาร
 • คดีผู้บริโภค
 • คดีฟื้นฟูกิจการ
 • คดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
 • คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป
 • ที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ คดีแรงงาน  คดีการค้าระหว่างประเทศ