กฤษติยา วาระเพียง
krittiyav [at] dlo.co.th
0-2680-9767

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 767 , 0-2680 9767

การศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)
  • ปริญญาโทภาษีอากรระหว่างประเทศ (International Taxation Law) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • กฎหมายธุรกิจ
  • กฎหมายภาษีอากร

ประสบการณ์การทำงาน

  •  บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (อายุงาน 3 ปี)