ชลาพันธ์ เจนงามกุล
chalapunj [at] dlo.co.th
0-2680-9736

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 736 , 0-2680-9736

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 2355/2558
 • สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • วุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2558 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ความชำนาญ

 • งานให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท มูลนิธิ และสมาคม
 • งานให้คำปรึกษาในการเลิกและชำระบัญชีบริษัท
 • งานให้คำปรึกษาในการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทต่าง ๆ
 • จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิก และชำระบัญชีให้แก่คณะบุคคล บริษัทห้างหุ้นส่วน
 • งานให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
 • งานให้คำปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญา