วิทวัส จันทรา
vittawatc [at] dlo.co.th
0-2680-9782

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 782 , 0-2680 9782

การศึกษา

  • นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( เกียรตินิยมอันดับสอง ) เนติบัณฑิตไทย

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีแรงงาน

ประสบการณ์การทำงาน

  • ว่าความลูกจ้างฟ้องนายจ้าง ว่าความเกี่ยวกับคดีอาญาเช่น ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น