ณัฏฐณิชา เกื้อจรูญ
nattanichark [at] dlo.co.th
0-2680-9749

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2680-9777 ต่อ 749 , 0 2680 9749

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต
  • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 3177/2556

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปี 2557 – ปัจจุบัน
  • งานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
  • งานที่ปรึกษากฎหมายแรงงานให้กับบริษัท สมาคมทางการค้าต่างๆ
  • งานจัดร่างและดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับบริษัทและองค์กรทางธุรกิจต่างๆ

ความชำนาญ

  • กฎหมายแรงงาน