วรรรณนิภา สงวนราษฏร์
wannipas [at] dlo.co.th
0-2680-9725

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2680-9777 ต่อ 725 , 0 2680 9725

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • กฎหมายภาษีอากร

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปี 2559 - ปัจจุบัน งานคดีและที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร