วันวิสา ศิลาทอง
wanvisas [at] dlo.co.th
0-2680-9732

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 732 , 0-2680 9732

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 1593/2553

ความชำนาญด้านกฎหมาย

 • คดีความรับผิดทางการแพทย์
 • ที่ปรึกษาด้านความรับผิดทางการแพทย์
 • ทักษะการเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ
 • ด้านการแพทย์
 • ครอบครัว

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • คดีสถาบันทางการเงิน
 • คดีความรับผิดทางการแพทย์
 • คดีแพ่งโครงการภาครัฐ,เอกชน
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • ที่ปรึกษากฎหมายครอบครัว
 • การจัดการทรัพย์สินครอบครัว
 • คดีอาญา
 • คดีแพ่ง