นายสุชาครีย์ รงศ์เหลืองอร่าม
suchakreer [at] dlo.co.th
0-2680-9708

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 708 , 0-2680-9708

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2) เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 70

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • แพ่งและพาณิชย์ อาญา แรงงาน

ประสบการณ์การทำงาน

  • ทนายความสำนักกฎหมายธรรมนิติ (กันยายน 2559 - ปัจจุบัน)