พุทธิมา เกิดศิริ

       กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 กรณีท่องเที่ยวเมืองรองภายในปี 2561 โดยได้กำหนดนิยามดังนี้

      “จังหวัดท่องเที่ยวรอง”  จำนวน 55 จังหวัด เช่น กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร จันทบุรี นราธิวาส เป็นต้น

      “โฮมสเตย์ไทย” หมายความว่า สถานที่พักชั่วคราวซึ่งเจ้าของบ้านนําพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักและจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร โดยเรียกค่าตอบแทนจากผู้พักอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม และมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      บุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไปดังนี้  

      (1) ค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      (2) ค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับท้องที่ในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

       (3) ค่าที่พักโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือเป็นค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดท่องเที่ยวรองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

       ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

       ติดตามรายละเอียดได้จาก : ราชกิจจานุเบกษา