ตำแหน่งนักกฎหมายฝึกหัด (ด้านภาษีอากร)

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  3. สอบผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว