ตำแหน่งนักกฎหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 3. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. หากมีประสบการณ์การทางด้านกฏหมาย หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งนักกฎหมายฝึกหัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. สอบผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความแล้ว หรือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว

ตำแหน่งทนายความ (คดีภาษีอากร)  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ 
 3. มีใบอนุญาตว่าความ
 4. มีประสบการณ์การในการว่าความอย่างน้อย  2 ปีขึ้นไป 

ตำแหน่งนักกฎหมายฝึกหัด (ด้านกฎหมายภาษีอากร)  2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และสนใจทำงานวิชาชีพกฎหมายภาษีอากร 
 3. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเคยทำงานด้านบัญชี หรือศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฏหมายภาษีอากร หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีภาษี  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือสำนักงานบัญชีหรือทำบัญชีบริษัทมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. มีความรู้ความสามารถในด้านภาษี การตรวจสอบภาษี การกรอกแบบภาษี 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษี  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขากฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี  และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีทักษะในการประสานงาน ละเอียด รอบคอบ

ตำแหน่งเสมียนทนาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
 3. มีรถจักยานยนต์ส่วนตัว

ตำแหน่งเลขานุการ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการประสานงาน ละเอียด รอบคอบ
 5. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานบัญชีหรือทำบัญชีบริษัทมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร
 2. ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร ของบริษัททั้งหมด
 3. จัดทำงบประมาณหรือเป้าหมายประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
 4. ติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่ควบคุมดูแล
 5. ควบคุมดูแลเงินลงทุนของบริษัท
 6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องแสดงและใช้ในการสมัคร

 • ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอนุมัติ
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฯลฯ
 • ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับเอกสารดังกล่าวพร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สถานที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (แผนที่)

เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย ได้ที่ person@dlo.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02 680 9772

AttachmentSize
112.32 KB