ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอที ในองค์กรได้
 4. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น (Japanese Coordinator)

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 22-45 ปี 
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 4. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
 5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 6. หากเคยพักอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือจบทางด้านนิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ปรึกษาภาษีอากร และหรือทนายความภาษีอากร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ขึ้นไป
 3. มีใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ
 4. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอที ในองค์กรได้
 5. มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 6. หากมีความสามารถด้านภาษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งนักกฎหมายฝึกหัด (ด้านภาษีอากร)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. สอบผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีภาษี  

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 
 3. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอที ในองค์กรได้
 4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือสำนักงานบัญชี หรือทำบัญชีบริษัท หรือมีความรู้ความสามารถในด้านภาษี การตรวจสอบภาษี การกรอกแบบภาษี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเสมียนทนาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
 3. มีรถจักยานยนต์ส่วนตัว

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์  

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 -35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา  จบ ปวช.หรือ ปวส.หรือ ปริญญาตรี เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไอที
 3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำเว็บไซด์หรือการใช้โอเพนซอส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือสำนักงานบัญชี หรือทำบัญชีบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร
 2. ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร ของบริษัท
 3. จัดทำงบประมาณหรือเป้าหมายประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
 4. ติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 5. ควบคุมดูแลเงินลงทุนของบริษัท
 6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องแสดงและใช้ในการสมัคร

 • ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอนุมัติ
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฯลฯ
 • ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับเอกสารดังกล่าวพร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สถานที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (แผนที่)

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย ได้ที่ person [at] dlo.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02 680 9772

AttachmentSize
112.32 KB