Menu

ENG

Menu

เรื่องของคนพิการที่นายจ้างควรรู้

  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ กฎหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของ […]

Whistle Blowing

  ผู้เขียนเขียนบทความเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้ากับยุคปัจจุบันที่คนทั่วไปกำลังนิยมใช้วิธีที่แสดงถึงการไม่เห็นด้วยกับการกระทำ […]