นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
wisootk [at] dlo.co.th
Plain text icon Wisoot_Karnchanapunyapong_pub.asc (1.75 KB)
0-2680-9796

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
โทร 0-2680-9796
โทรสาร 0-2680-9798

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด, บริษัท ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 0-2680-9796
โทรสาร 0-2680-9798

ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์:

  • 30 ปี
  • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน การจัดตั้งและการเลิกองค์กร เอกชนทุกประเภท
  • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านภาษีอากร แรงงานและ อุตสาหกรรม
  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย
  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
  • งานให้คำปรึกษาและคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  • งานจัดร่างกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้แก่สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมการค้าอาคารชุด