Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายพิชัย พืชมงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ

โทรศัพท์ 026809755

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

pichaip@dlo.co.th

การศึกษา

ประสบการณ์

– 29 ปี
– เป็นที่ปรึกษากฎหมายและจัดร่างสัญญา ให้คำปรึกษา วางแผนและตรวจสอบทางภาษีอากร
– งานให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
– งานให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายโทรคมนาคม สารสนเทศและสื่อใหม่ (New Media)