นายพิชัย พืชมงคล
pichaip [at] dlo.co.th
Plain text icon Phichai_Phuechmongkol_pub.asc (1.74 KB)
0-2680-9755

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

โทร 0-2680-9755
โทรสาร 0-2680-9701

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2680-9755
โทรสาร 0-2680-9701

ประสบการณ์:

  • 29 ปี
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายและจัดร่างสัญญา ให้คำปรึกษา วางแผนและตรวจสอบทางภาษีอากร
  • งานให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
  • งานให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายโทรคมนาคม สารสนเทศและสื่อใหม่ (New Media)