นางพัชราวดี บุญพะเนียด
phatcharawadib [at] dlo.co.th
0-2680-9765

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส 

ประสบการณ์:

  • 21 ปี
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท บริษัทมหาชน มูลนิธิ และสมาคม
  • จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทต่าง ๆ
  • จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิก และชำระบัญชีให้แก่คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม