นางพัชราวดี บุญพะเนียด
phatcharawadib [at] dlo.co.th
0-2680-9765

นักกฎหมายอาวุโส

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 765 , 0-2680-9765

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต จบปีการศึกษา 2528

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2038/2531 (ประเภทตั๋วทนายตลอดชีพ)
ทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสาร เลขที่ 168/2558

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ :
สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปี 2530 สำนักงานกฎหมาย- สมหมายตะละภัฏ
  • ปี 2531-ปัจจุบัน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
  • ประสบการณ์การทำงาน 29 ปี

งานด้านวิชาชีพและลักษณะงาน

เป็นที่ปรึกษากฎหมายด้าน หุ้นส่วนบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม สมาคมการค้า มูลนิธิ องค์การนิติบุคคลต่าง ๆ

จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน สมาชิก ให้แก่บริษัทจำกัด มหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สมาคม สมาคมการค้า มูลนิธิ และองค์การนิติบุคคลต่าง ๆ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กิจการร่วมค้า คณะบุคคล สมาคม สมาคมการค้า มูลนิธิ และองค์การนิติบุคคลต่าง ๆ

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิก และ เสร็จการชำระบัญชี ให้แก่คณะบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม สมาคมการค้า องค์การนิติบุคคลต่าง ๆ

จดทะเบียนควบบริษัท โอนกิจการทั้งหมด แปรสภาพห้างเป็นบริษัทจำกัด แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ ดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น