นายกัมพล ทรัพย์ปรุง
kamphols [at] dlo.co.th
0-2680-9724

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2680-9724 

ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 998/2542

ประสบการณ์ในการทำงาน :    20 ปี

    ปี 2538 - 2541  บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
    ปี 2541 – ปัจจุบัน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

    งานด้านวิชาชีพ

 • งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร ทุกประเภท
 • งานอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่ง และหรือการประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน
 • งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 • งานคดีภาษีอากร
 • งานคดีปกครอง
 • งานคดีแพ่ง
 • งานคดีอาญา
 • งานคดีแรงงาน

   งานด้านวิชาการ

 • งานวิชาการด้านกฎหมายภาษีอากร
 • เขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายภาษีในนามสำนักกฎหมายธรรมนิติ
 • ได้รับเชิญจากศาลภาษีอากรกลาง บรรยายและเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ดำเนินคดีภาษีอากร ความท้าทายในการไกล่เกลี่ยคดีภาษีอากร เป็นต้น
 • ได้รับเชิญจากกรุงเทพมหานคร เสวนาในหัวข้อ ประชาชนได้อะไร จากการจ่ายภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเรื่อง “กฎหมายน่ารู้ Law is all around”
 • เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายกฎหมายให้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรให้บริษัท ฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ จำกัด