Menu
Menu

ชื่อ-สกุล นายไพศาล ทองขาว

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9741

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

paisant@dlo.co.th

การศึกษา

ประสบการณ์

  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
  • คดีผู้บริโภค
  • คดีอสังหาริมทรัพย์
  • คดีละเมิดทางการแพทย์
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีอนุญาโตตุลาการ
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา