Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายอนุรักษ์ เทพานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมายอาวุโส

โทรศัพท์ 0-2680-9731

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

anuruxd@dlo.co.th

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)

ประสบการณ์

  • คดีทางการแพทย์
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา