Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายสุชาครีย์ รงศ์เหลืองอร่าม

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9708

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

suchakreer@dlo.co.th

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์

  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีแรงงาน
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ