Menu
Menu

ชื่อ-สกุล นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ

โทรศัพท์ 026809796

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

wisootk@dlo.co.th

การศึกษา

ประสบการณ์

  • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน การจัดตั้งและการเลิกองค์กร เอกชนทุกประเภท
  • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านภาษีอากร แรงงานและ อุตสาหกรรม
  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย
  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
  • งานให้คำปรึกษาและคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  • งานจัดร่างกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้แก่สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมการค้าอาคารชุด