Menu
Menu

ชื่อ-สกุล นายวิทวัส จันทรา

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9782

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

vittawatc@dlo.co.th

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์

  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีแรงงาน