Menu
Menu

ชื่อ-สกุล นายวันวิสา ศิลาทอง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

โทรศัพท์ 0-2680-9732

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

wanvisas@dlo.co.th

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

  • คดีสถาบันทางการเงิน
  • คดีความรับผิดทางการแพทย์
  • คดีปกครอง
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีอาญา
  • คดีแพ่ง