Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายรัฐวิชญ์ ขันติมุนินันท์

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

โทรศัพท์ 0-2680-9739

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

rattawichk@dlo.co.th

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ