Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายปฏิคม ฟองโหย

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 026809745

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

patikomf@dlo.co.th

การศึกษา

ประสบการณ์

  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี
  • คดีปกครอง
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • คดีครอบครัวและมรดก
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา

ประสบการณ์การฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ

ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมบทบาทของทนายความในการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จากสภาทนายความ