Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายนพคุณ พุ่มทองตรู

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9717

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

noppakoonp@dlo.co.th

การศึกษา

ประสบการณ์

  • ที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • เป็นตัวแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า
  • เป็นตัวแทนสิทธิบัตร เลขที่ 1051
  • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
  • วางระบบสัญญาด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ที่ปรึกษาสมาคมการค้าด้านอสังหาริมทรัพย์
  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย
  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้