Menu
Menu

ชื่อ-สกุล นายตุลยวัต โกลละสูต

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9729

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

tulyawatk@dlo.co.th

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

ประสบการณ์

  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีปกครอง
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา