ชื่อ-สกุล นายสุชาครีย์ รงศ์เหลืองอร่าม

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9708

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  • เนติบัณฑิตไทย
ประสบการณ์
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีแรงงาน
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ