ชื่อ-สกุล นางสาววรรรณนิภา สงวนราษฏร์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9725

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

กฎหมายภาษีอากร