ชื่อ-สกุล นางสาววรรณทิพย์ อิสระพิทักษ์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9743

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี / ต่อสู้คดี เกี่ยวกับคดีปกครอง
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา