ชื่อ-สกุล นายรณฤทธิ์ คูหากาญจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9762

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีทรัพย์ทางปัญญา
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ