ชื่อ-สกุล นายพชระ ลี้สุทธิพรชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9763

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย
ประสบการณ์
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีแรงงาน
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีปกครอง
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา