ชื่อ-สกุล นางสาวปองกานต์ สอทิพย์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9740

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

Master of Laws, Chicago-Kent Collage of Laws, Illinois Institution of Technology, U.S.A.
Major: US., International and Transnational Law

Master of Laws, Chicago-Kent Collage of Laws, Illinois Institution of Technology, U.S.A.
Major: International Intellectual Property law

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
  • ที่ปรึกษาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
  • ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ 
  • ที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา