ชื่อ-สกุล นางสาวพุธระพี วงศ์สิทธิภัทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9738

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • มหาบัณฑิต LL.M. International Trade and Commercial Law, Durham University
  • มหาบัณฑิต LL.M International Business Law, National University of Singapore
  • Attorney-at-Law and Notarial Services Attorney 
ประสบการณ์
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • คดีแรงงาน
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ