ชื่อ-สกุล นายชลาพันธ์ เจนงามกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9736

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษากฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท มูลนิธิ และสมาคม
  • ที่ปรึกษาในการเลิกและชำระบัญชีบริษัท
  • ที่ปรึกษาในการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทต่าง ๆ
  • จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิก และชำระบัญชีให้แก่คณะบุคคล บริษัทห้างหุ้นส่วน
  • ที่ปรึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
  • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญา