พัชราวดี บุญพะเนียด

นางพัชราวดี บุญพะเนียด
0-2680-9765

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส ผู้ช่วยหัวหน้าคณะ ๑๑

ประสบการณ์:

 • 20 ปี
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท บริษัทมหาชน มูลนิธิ และสมาคม
 • จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทต่าง ๆ
 • จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิก และชำระบัญชีให้แก่คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม

จิตติมา โสตถิพันธุ์

น.ส.จิตติมา โสตถิพันธุ์
0-2680-9790

หัวหน้าคณะ ๑๒
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ประสบการณ์:

 • 19 ปี
 • ให้บริการชาวต่างประเทศด้านการลงทุน, ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ การขอจัดตั้งและขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย, ขอ Work Permit/VISA, ขอ Resident และงานติดต่อราชการต่าง ๆ

วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
0-2680-9797

กรรมการจัดการ และกรรมการเลขานุการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด, บริษัท ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ธรรมนิติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย รักษาการหัวหน้าคณะ ๑๓

ประสบการณ์:

 • 29 ปี
 • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน การจัดตั้งและการเลิกองค์กร เอกชนทุกประเภท
 • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านภาษีอากร แรงงานและ อุตสาหกรรม
 • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย
 • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
 • งานให้คำปรึกษาและคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 • งานจัดร่างกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์
 • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้แก่สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมการค้าอาคารชุด