Menu

ENG

Menu

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในการซื้อบ้านหลังแรก

เมื่อวันที่ 20 และ27 กันยายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักการการลดหย่อนภาษีการซื้อบ้านหลังแรก เป็นการหักภาษีทางตรง ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามโครงการสนับสนุนบ้านหลังแรก โดยให้คนไทย นำค่าซื้อบ้าน  มาใช้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 10 % ของมูลค่าบ้านที่ซื้อ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ทยอยใช้สิทธิยกเว้นภาษี ในจำนวนปีละเท่า ๆ กัน เป็นเวลา 5 ปี  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2554 นี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงจะมีผลบังคับใช้  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษี ตามโครงการบ้านหลังแรก 12 ข้อ ดังนี้

1.  ยกเว้นเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินจำนวนภาษีที่พึงชำระในแต่ละปีภาษี เท่ากับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด และรวมค่าภาษีที่ยกเว้น ไม่เกิน 5 แสนบาท

2.  ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีภายใน 5 ปีภาษีนับแต่วันที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี

3.  ผู้มีเงินได้ต้องไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือไม่มีชื่อเป็น หรือ เคยเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักฐาน ยกเว้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเองหรือคู่สมรสตามทะเบียนบ้าน

4.  กรณีผู้มีเงินได้มีคู่สมรส ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้เพียงแห่งเดียว

5.  ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ยืมซื้อบ้านสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย

6.  ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552)

7.  ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้จากการขายที่อยู่อาศัยเดิม และซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546)

8.  กรณีเป็นการกู้ร่วม โดยผู้กู้ร่วมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเองและเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้นกับกรมสรรพากรแล้ว ผู้กู้ร่วมจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้ที่ใช้กู้ร่วม

9.  ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

10.  ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

11.  ผู้มีเงินได้ต้องยื่นหนังสือรับรองต่ออธิบดีกรมสรรพากรว่า ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองมาก่อน

12.  กรณีผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สิ้นสุดลง ตั้งแต่ปีภาษีแรกที่ใช้สิทธิ และให้รับผิดเสียเงินเพิ่มตามกฎหมายด้วย

อ้างอิง ประชาชาติธุรกิจ ( http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1317120256&grpid=00&catid=00 )