• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กฎหมายใหม่ แนวทางการปฏิบัติในการเสียภาษีของผู้เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า … หรือเงินได้อื่นในลักษณะเดียวกัน

กฎหมายใหม่ แนวทางการปฏิบัติในการเสียภาษีของผู้เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า … หรือเงินได้อื่นในลักษณะเดียวกัน

อธิบดีกรมสรรพากรออกแนวทางการปฏิบัติในการเสียภาษีของผู้เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่าหรือเงินได้อื่นในลักษณะเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะเดียวกัน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ได้รับเงินกินเปล่าตั้งแต่ปีภาษี 2557 เป็นต้นไป

2. ได้รับเงินเกินเปล่าก่อนปีภาษี 2557

3. ได้รับเงินกินเปล่าหลายครั้งในสัญญาเช่าหนึ่ง

4. ได้รับเงินกินเปล่าในปีหนึ่ง แต่สัญญาเช่ามีผลใช้บังคับในปีอื่น

5. ได้รับเงินกินเปล่าแต่ไม่ได้ยื่นรายการตามที่กำหนด

 

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 151/2558 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ กรณีเงินกินเปล่าหรือเงินได้อื่นในลักษณะเดียวกัน

ที่มา: กรมสรรพากร