Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นางสาววรรรณนิภา สงวนราษฏร์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9725

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • กฎหมายภาษีอากร