Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายธนาชัย กุลบุปผา

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9737

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • คดีล้มละลาย
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีการเงินและการธนาคาร
  • คดีผู้บริโภค
  • คดีฟื้นฟูกิจการ
  • คดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
  • คดีแพ่งและคดีอาญา
  • ที่ปรึกษากฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ คดีแรงงาน  คดีการค้าระหว่างประเทศ