Menu

ENG

Menu

คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 592) พ.ศ. 2558 

กฎหมายใหม่ฉบับนี้กำหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลง เหลือในอัตราร้อยละ 6.3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

เมื่อรวมกับอัตราภาษีท้องถิ่น[1]ซึ่งเรียกจัดเก็บอัตรา 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รวมเป็นภาษีที่ต้องชำระทั้งหมด (6.3 + 0.7) = ร้อยละ 7 อันเป็นอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

กรณีจึงถือเป็นการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้มีการออกกฎหมายมาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ ปี 2545[2] เรื่อยมาจนกระทั่งปี 2557[3] ซึ่งกำหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือในอัตราร้อยละ 6.3 มาโดยตลอด

ดังนั้น เมื่อท่านชำระค่าสินค้า บริการ หรือนำเข้าสินค้า ท่านยังคงเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือจนกว่าจะมีกฎหมายออกมาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

ทั้งนี้ ให้ใช้อัตราร้อยละ 9.0 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ที่มา: กรมสรรพากร

 


[1] มาตรา 12 ทวิ ของพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497

[2] พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 407) พ.ศ. 2545

 [3] ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92/2557 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557