Menu

ENG

Menu

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ ผู้รับมรดกต้องเสียภาษีสำหรับทรัพย์มรดกที่ได้รับเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท โดยเสียในอัตราร้อยละ 10 แต่ในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้เสียในอัตราร้อยละ 5

ในการนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรมาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 50 โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นโดยมีหลักเกณฑ์การแก้ไขที่สำคัญคือ เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาตามประเพณีได้รับยกเว้นเฉพาะในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านหรือยี่สิบล้านบาทแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียดได้จาก http://goo.gl/NL2uKo และ http://goo.gl/lhFjKT