Menu

ENG

Menu

พระราชกฤษฎีกาฯลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 479) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้จัดเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้

                (1) ร้อยละ 6.3  ( เมื่อรวมกับการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่นในอัตรา 1 ใน 9 ส่วนของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะเท่ากับร้อยละ 7 )  สำหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
                (2) ร้อยละ 9  ( เมื่อรวมกับการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่นในอัตรา 1 ใน 9 ส่วนของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะเท่ากับร้อยละ 10 )  สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือ การนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป                               

          พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ 7% ต่อไปอีก 2 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551