Menu

ENG

Menu

พระราชบัญญัติคำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ได้ออกและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา กฎหมายดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. หญิงซึ่งมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ใช้คำนำหน้านามว่า "นางสาว"

2. หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว สามารถเลือกใช้คำนำหน้านามว่า "นาง" หรือ "นางสาว" ได้ตามความสมัครใจ

3. หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว ต่อมาการสมรสได้สิ้นสุดลง สามารถเลือกใช้คำนำหน้านามว่า่ "นาง" หรือ "นางสาว" ได้ตามความสมัครใจ

การดำเนินการตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้หญิงนั้นแจ้งต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานเขตและที่ว่าการอำเภอต่าง ๆ

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเปลี่ยนใช้คำนำหน้านามได้ตามความสมัครใจ ผลดีที่ตามมาที่เห็นได้ชัดคือเรื่องการสมัครงานเนื่องจากผู้หญิงที่มีคำหน้านามเป็น "นาง" เวลาไปสมัครงาน อาจถูกเลือกปฏิบัติจากสถานประกอบการได้ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551