Menu

ENG

Menu

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่

ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่นี้ ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป โดยในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปรากการ และสมุทรสาคร ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 203 บาทจากเดิมกำหนดไว้เป็นวันละ 191 บาท (ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 มีผลใชับังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป) ส่วนจังหวัดอื่น ๆ มีการปรับเพิ่มในอัตราที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการค่าจ้างยังได้ให้ข้อแนะนำเพื่อเป็นหลักในการพิจารณาปรับค่าจ้างแก่บรรดาสถานประกอบการที่ยังมิได้มีการปรับค่าจ้างประจำปี 2551 ไว้ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ประจำปี 2550/2551 แก่ภาคเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 ด้วย

ที่มา เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน

http://www.mol.go.th