Menu

ENG

Menu

เปรียบเทียบพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 แก้ไขและเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ดูที่นี่)
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ภายใน 360 วันนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้

คือวันที่ 29 มิถุนายน 2552