Menu

ENG

Menu

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ร่างแรกผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว

ตามที่สำนักกฎหมายธรรมนิติได้เผยแพร่ร่างสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ฉบับแรกต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ศกนี้นั้น คณะทำงานได้รับข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และได้นำมาปรับปรุงร่างสัญญา จากนั้นได้ส่งร่างสัญญาฉบับปรับปรุงและแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษถึงครีเอทีฟคอมมอนส์อินเตอร์เนชันแนล (ซีซีไอ) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ซีซีไอได้พิจารณาร่างฉบับดังกล่าว และได้เห็นชอบร่างสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบยอมรับสิทธิ ไม่ใช่เพื่อการค้าและอนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ตามกฎหมายไทยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ร่างสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบนี้จะเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของซีซีแอล และเว็บไซต์ครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงร่างสัญญาเป็นร่างฉบับที่สองต่อไป