คลอดแล้วกฎหมายควบคุมการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) มีผลบังคับใช้ทันทีปีหน้า

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้บริษัทหรือห้าง […]